Onze privacyverklaring is hier te downloaden als PDF bestand.

Privacyverklaring
Wij (Consultek 2 B.V.) respecteren de privacy van onze klanten en de bezoekers onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.consultek2.com
[email protected]
+31 (0)6 3168 1298
Provincialeweg 66
5503 HH  Veldhoven
Nederland

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens doordat u deze aan ons verstrekt via email, telefoon of persoonlijk. In sommige gevallen verkrijgen wij persoonsgegevens via een andere partij omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met deze andere partij.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst met u, bijvoorbeeld om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om informatie te verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op uw vragen.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben om aan onze administratieverplichting te voldoen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > gedurende de looptijd van de overeenkomst, en voor de duur dat u ons niet te kennen heeft gegeven dat wij uw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken > voor het uitvoeren van de overeenkomst en daarna voor het gemak van de klant.
 • Financiële gegevens (facturen met daarop de persoonsgegevens van de klant, zoals de voor- en achternaam) > 7 jaar > in verband met administratieve verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij geven geen persoonsgegevens door buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij maken geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via [email protected] of bel 06 3168 1298.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware zoals een firewall.
 • TLS/SSL: Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
 • Er is een SPF record ingesteld om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Wij hanteren zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens (waaronder, waar mogelijk, multi-factor authenticatie en gebruik van een password management systeem) , onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
 • De beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Afsluiting
Wij behouden ons het recht voor de privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd van toepassing. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 mei 2019.